Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 14 tháng 10 năm 2019

 » Hội-Trại-26-3 » thi dua

thi dua