Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 23 tháng 09 năm 2018

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Công đoàn cơ sở

Kế hoạch năm 2013