Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 18 tháng 01 năm 2019

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Tổ Toán - Lý - Tin