Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 21 tháng 06 năm 2018

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng 1

Kế hoạch tháng 11 năm 2017