Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 23 tháng 09 năm 2018

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Văn - Sử - Địa - CD

Kế hoạch tháng 8 năm 2015