Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 21 tháng 06 năm 2018

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Công đoàn cơ sở

Kế hoạch tuần học thứ 5(tuần 38 năm 2013, từ 16/09/2013 đến 22/09/2013)