Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 18 tháng 03 năm 2018

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Công đoàn cơ sở

Kế hoạch tuần học thứ 5(tuần 38 năm 2013, từ 16/09/2013 đến 22/09/2013)