Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 21 tháng 06 năm 2018

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đoàn- Đội