Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 23 tháng 02 năm 2018

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Văn phòng

Kế hoạch tuần học thứ 14 ( Tuần 47 năm 2013, từ 18/11/2013 đến 24/11/2013 )