Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 18 tháng 01 năm 2019

 » Lịch báo giảng » Tổ Thể Dục- Âm nhạc - Mỹ thuật »