Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 23 tháng 09 năm 2018

 » Lịch báo giảng » Tổ Thể Dục- Âm nhạc - Mỹ thuật »