Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 19 tháng 12 năm 2018

 » Lịch báo giảng » Tổ Văn- Sử - Địa - Công Dân »