Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 15 tháng 08 năm 2018

 » Lịch báo giảng » Tổ Văn- Sử - Địa - Công Dân »