Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 15 tháng 11 năm 2018

 » Lịch báo giảng » Tổ Lý- Hóa - Sinh - Công Nghệ »