In trang
Trường THCS Nguyễn Du LỊCH BÁO GIẢNG
  Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Chung
  TUẦN HỌC 13
(tuần 46 năm 2013, từ 11/11/2013 đến 17/11/2013)

THỨ BUỔI TIẾT PPCT LỚP MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ
2 SÁNG 1          
2 23   8/4 Hóa  Bài luyện tập 3  (Học bù)
3  24 8/5 Hóa   Phương trìn hóa học (t2)  (Học bù)
4          
5          
CHIỀU 6  24  8/5 Hóa   Bài luyện tập 3  
7  24 8/3  Hóa   Bài luyện tập 3  
8          
9          
10          
3 SÁNG 1          
2          
3          
4          
5          
CHIỀU 6          
7          
8          
9          
10 24 8/3  Hóa  Kiểm tra 1 tiết  (Học bù)
4 SÁNG 1          
2          
3          
4          
5          
CHIỀU 6 25  8/4 Hóa   Kiểm tra 1 tiết  
7          
8  25 8/5   Hóa   Kiểm tra 1 tiết  
9  25 8/2  Hóa  Kiểm tra 1 tiết  
10  25 8/1  Hóa   Kiểm tra 1 tiết  
5 SÁNG 1          
2          
3          
4          
5          
CHIỀU 6 26 8/4  Hóa  Mol  
7 26 8/1 Hóa   Mol  
8 26  8/5  Hóa  Mol  (Học bù)
9          
10          
6 SÁNG 1          
2          
3          
4          
5          
CHIỀU 6          
7 26  8/2   Hóa  Mol  
8  26  8/3  Hóa  Mol  
9          
10          
7 SÁNG 1          
2          
3          
4          
5          
CHIỀU 6          
7          
8          
9          
10          
CN SÁNG 1          
2          
3          
4          
5          
CHIỀU 6          
7          
8          
9          
10