In trang
Trường THCS Nguyễn Du LỊCH BÁO GIẢNG
  Giáo viên: Nguyễn Thị Dạ Hương
  TUẦN HỌC 10
(tuần 43 năm 2013, từ 21/10/2013 đến 27/10/2013)

THỨ BUỔI TIẾT PPCT LỚP MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ
2 SÁNG 1          
2 17 9/3 Anh  Unit 3 : Lesson 3: Read  
3          
4 17 9/6 Anh  Unit 3 : Lesson 3: Read  
5          
CHIỀU 6          
7          
8          
9          
10          
3 SÁNG 1          Day Boi duong
2          Day Boi duong
3          
4          
5          
CHIỀU 6          
7          
8 27 8/3 Anh  Unit 5 : Lesson 2: Read 1  
9 26 8/2 Anh  Unit 5: Lesson 1: Listen and Read  
10 27 8/2 Anh  Unit 5 : Lesson 2: Read 1  
4 SÁNG 1          
2          
3          
4          
5          
CHIỀU 6          
7          
8 28 8/2  Anh  Unit 5: Lesson 3 :Read 2  
9 28 8/3  Anh  Unit 5: Lesson 3 :Read 2  
10  29  8/3 Anh  Unit 5: Lesson 4: Speak + Listen  
5 SÁNG 1          Day Boi duong
2          Day Boi duong
3          
4          
5          
CHIỀU 6          
7          
8  29( bu)  8/2 Anh  Unit 5: Lesson 4: Speak + Listen  
9          
10          
6 SÁNG 1          
2          
3          
4          
5          
CHIỀU 6          
7          
8          
9          
10          
7 SÁNG 1          
2          
3 18 9/6 Anh  Unit 3: Lesson 4 : Write  
3 18 9/3 Anh  Unit 3: Lesson 4 : Write  
5 10  9/3 Sinh hoat  So ket lop hang tuan  
CHIỀU 6          
7          
8          
9          
10          
CN SÁNG 1          
2          
3          
4          
5          
CHIỀU 6          
7          
8          
9          
10