Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 23 tháng 07 năm 2018

 » Thời khóa biểu » TKB Chiều

TKB Chiều

Cập nhật lúc : 05:20 06/09/2015  
TKB Học Kỳ I Năm học 2015 -2016
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU             BUỔI CHIỀU  
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016
(Áp dụng từ ngày 24/8/2015 Lần Thứ 2 Tuần 2)
                       
THỨ TIẾT 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5
2 1 Toán- Huy AV- Tâm Toán- Sỹ AV-  N.Diễm Sinh- Ninh Văn- Yến Văn - Trang Toán- Quyền Lý- Nho C Dân- Nhung
2 Toán- Huy MT-MThu Toán- Sỹ Địa- Loan AV-  N.Diễm Văn- Yến Văn - Trang Toán- Quyền AV- Tâm Toán- Thỏa
3 AV-  N.Diễm Sinh- Ninh MT-MThu Toán- Huy Toán- Sỹ KTCN- Hội Lý- Nho Văn- Yến C Dân- Nhung Toán- Thỏa
4 Địa- Loan KTCN- Tư AV-  P.Mai Sinh- Ninh Toán- Sỹ AV- Tâm C Dân- Nhung KTCN- Hội Toán- Thỏa Lý- Nho
5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
3 1 C Dân- Oanh Địa- Loan Văn- K.Nhung AV-  N.Diễm Văn- Yến MT-MThu Toán- Vinh Nhạc- Hiếu Văn - Trang AV- H.Trang
2 AV-  N.Diễm Văn- K.Nhung Nhạc- Hiếu C Dân- Oanh Địa- Loan Sinh- Lợi Toán- Vinh AV- H.Trang Văn - Trang MT-MThu
3 Pháp- Lan Nhạc- Hiếu C Dân- Oanh Văn- Yến AV-  N.Diễm Địa- Loan AV- H.Trang Sinh- Lợi KTCN- Đức Hóa- K.Chung
4 Văn- Huệ Pháp- Lan Sinh- Ninh Văn- Yến Nhạc- Hiếu Hóa- K.Chung Sinh- Lợi MT-MThu Địa- Tịnh KTCN- Đức
5 Văn- Huệ Sinh- Ninh       Lý- Hoàng KTCN- Đức Văn- Yến MT-MThu Địa- Tịnh
4 1 Sinh- Ninh Lý- Nho Văn- K.Nhung Văn- Yến Toán- Sỹ Toán- Thỏa Văn - Trang Sinh- Lợi Nhạc- Hiếu AV- H.Trang
2 Pháp- Lan Văn- K.Nhung Sinh- Ninh Lý- Nho Toán- Sỹ Sinh- Lợi AV- H.Trang Hóa- K.Chung Toán- Thỏa Nhạc- Hiếu
3 Sử- Tuyến Pháp- Lan AV-  P.Mai Nhạc- Hiếu Lý- Nho Văn- Yến Sinh- Lợi AV- H.Trang Toán- Thỏa Văn - Trang
4 Toán- Huy Địa- Loan Toán- Sỹ Sử- Tuyến Văn- Yến Nhạc- Hiếu Pháp- Lan Sử- Lương Hóa- K.Chung Văn - Trang
5 Lý- Nho Toán- Sỹ Sử- Tuyến Toán- Huy Văn- Yến Pháp- Lan Hóa- K.Chung Địa- Loan Văn - Trang Sử- Lương
5 1 Nhạc- Hiếu AV- Tâm Địa- Loan Tin- Bình C Dân- Oanh Văn- Yến Sử- Lương Lý- Nho Sinh- Lợi AV- H.Trang
2 Tin- Bình C Dân- Oanh Lý- Nho Địa- Loan Văn- Yến Sử- Lương Nhạc- Hiếu AV- H.Trang AV- Tâm Sinh- Lợi
3 NGLL- Tư NGLL- Thu NGLL- P.Mai NGLL- Ninh NGLL- Loan AV- Tâm AV- H.Trang NGLL- Hội NGLL- Tâm NGLL- Thỏa
4           NGLL- C.Nhung NGLL- Nhung      
6 1 Văn- Huệ Toán- Sỹ Văn- K.Nhung Toán- Huy AV-  N.Diễm Toán- Thỏa Toán- Vinh Văn- Yến Văn - Trang Sử- Lương
2 Văn- Huệ Toán- Sỹ Văn- K.Nhung Toán- Huy Sử- Tuyến Toán- Thỏa Toán- Vinh Văn- Yến Sinh- Lợi Văn - Trang
3 AV-  N.Diễm Sử- Tuyến KTCN- Đức Văn- Yến Tin- Bình Hóa- K.Chung Pháp- Lan Sử- Lương Toán- Thỏa Văn - Trang
4 Toán- Huy Văn- K.Nhung Tin- Bình AV-  N.Diễm KTCN- Đức Pháp- Lan Văn - Trang Hóa- K.Chung Sử- Lương Sinh- Lợi
5 Sử- Tuyến Văn- K.Nhung       Sử- Lương Hóa- K.Chung      
7 1 Địa- Loan Tin- V.Nhân Toán- Sỹ MT-MThu Sử- Tuyến AV- Tâm KTCN- Đức Toán- Quyền Sử- Lương Hóa- K.Chung
2 Sinh- Ninh Toán- Sỹ Địa- Loan Sử- Tuyến MT-MThu Toán- Thỏa Sử- Lương Toán- Quyền Hóa- K.Chung KTCN- Đức
3 KTCN- Tư AV- Tâm Sử- Tuyến Sinh- Ninh Địa- Loan C Dân- Nhung MT-MThu KTCN- Hội KTCN- Đức Toán- Thỏa
4 MT-MThu Sử- Tuyến AV-  P.Mai KTCN- Đức Sinh- Ninh KTCN- Hội Địa- Loan C Dân- Nhung AV- Tâm Toán- Thỏa
5 SH- Tư SH- Thu SH- P.Mai SH- Ninh SH- Loan SH- C.Nhung SH- Nhung SH- Hội SH- Tâm SH- Thỏa
                       
                  HIỆU TRƯỞNG