Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 23 tháng 09 năm 2018

 » Thời khóa biểu » TKB Sáng