Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 21 tháng 06 năm 2018

 » Thời khóa biểu » TKB Sáng