Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 23 tháng 04 năm 2018

 » Thời khóa biểu » TKB Sáng

TKB Sáng

Cập nhật lúc : 05:20 06/09/2015  
TKB Học Kỳ I Năm học 2015 -2016
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU           BUỔI SÁNG  
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016
(Áp dụng từ ngày 24/8/2015 Lần Thứ 2 Tuần 2)
                     
THỨ TIẾT 6/1 6/2 6/3 6/4 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 AV- P.Lan C Dân- Oanh MT-Phương KTCN- Tư Lý- Nho AV-  N.Diễm Sinh- UTrang Hóa- M.Trang Toán- Hải
3 MT-Phương Văn- K.Nhung Toán- K.Anh AV- P.Lan Địa- Tịnh Toán- Hải Hóa- M.Trang Lý- Hoàng Sinh- UTrang
4 Lý- Hoàng KTCN- Tư Toán- K.Anh Văn- K.Nhung MT-Phương Toán- Hải AV-  N.Diễm Văn- Huệ Địa- Tịnh
5 Toán- K.Anh MT-Phương KTCN- Tư Văn- K.Nhung Toán- Hải Địa- Tịnh Lý- Hoàng AV- P.Lan Văn- Huệ
3 1 KTCN- Tư Sinh- Lợi Văn - Trang AV- P.Lan Địa- Tịnh Pháp- Lan Toán- Quyền C Dân- Nhung Văn- Huệ
2 Sinh- Lợi KTCN- Tư Văn - Trang Sử- Lương C Dân- Nhung Văn-  T.Bình Toán- Quyền Địa- Tịnh Văn- Huệ
3 AV- P.Lan AV- Trang Sử- Lương KTCN- Tư Pháp- Lan Văn-  T.Bình Văn- Huệ Lý- Hoàng C Dân- Nhung
4 Sử- Lương Pháp- Lan AV- Trang Lý- Hoàng Văn-  T.Bình Địa- Tịnh Văn- Huệ Toán- Quyền AV- P.Lan
5 Pháp- Lan Sử- Lương     AV- P.Lan Lý- Hoàng      
4 1 Văn-  T.Bình Sinh- Lợi Toán- K.Anh Toán- Huy Toán- Hải Pháp- Lan Địa- Tịnh Văn- Huệ Sử- Tuyến
2 Sinh- Lợi Toán- Huy Toán- K.Anh Văn- K.Nhung Pháp- Lan Văn-  T.Bình KTCN- Hội Văn- Huệ Địa- Tịnh
3 Toán- K.Anh Văn- K.Nhung Địa- Tịnh Sinh- Ninh Sử- Tuyến Hóa- M.Trang Văn- Huệ KTCN- Hội Toán- Hải
4 Toán- K.Anh Văn- K.Nhung Sinh- Ninh Địa- Tịnh Văn-  T.Bình C Dân- Nhung Hóa- M.Trang Sử- Tuyến Toán- Hải
5         Văn-  T.Bình Toán- Hải C Dân- Nhung Hóa- M.Trang KTCN- Hội
5 1 Văn-  T.Bình Nhạc- Hiếu KTCN- Tư Văn- K.Nhung Lý- Nho Sinh- UTrang Toán- Quyền AV- P.Lan Hóa- M.Trang
2 KTCN- Tư Văn- K.Nhung Nhạc- Hiếu AV- P.Lan Hóa- M.Trang Văn-  T.Bình Sinh- UTrang Toán- Quyền Lý- Nho
3 NGLL- K.Anh NGLL- Phương NGLL- Oanh NGLL- Hoàng NGLL-M.Trang NGLL- U.Trang NGLL- Diễm NGLL- P.Lan NGLL- Nho
4                  
6 1 Văn-  T.Bình Toán- Huy Tin- Bình Nhạc- Hiếu Toán- Hải MT-Phương Lý- Hoàng Địa- Tịnh Văn- Huệ
2 Văn-  T.Bình Tin- Bình Văn - Trang Toán- Huy Toán- Hải Lý- Hoàng MT-Phương Sinh- UTrang Văn- Huệ
3 Nhạc- Hiếu AV- Trang Văn - Trang Toán- Huy Sinh- UTrang Toán- Hải Địa- Tịnh Văn- Huệ AV- P.Lan
4 Địa- Tịnh Lý- Hoàng AV- Trang Tin- Bình AV- P.Lan KTCN- Hội Sử- Tuyến Văn- Huệ Toán- Hải
5 Tin- Bình Địa- Tịnh     KTCN- Hội Sử- Tuyến      
7 1 Pháp- Lan AV- Trang C Dân- Oanh Toán- Huy Văn-  T.Bình Sinh- UTrang Toán- Quyền MT-Phương Hóa- M.Trang
2 C Dân- Oanh Pháp- Lan AV- Trang Sinh- Ninh Văn-  T.Bình Hóa- M.Trang Văn- Huệ Toán- Quyền Sinh- UTrang
3 Toán- K.Anh Toán- Huy Sinh- Ninh C Dân- Oanh Sinh- UTrang AV-  N.Diễm Văn- Huệ Toán- Quyền MT-Phương
4 AV- P.Lan Toán- Huy Lý- Hoàng MT-Phương Hóa- M.Trang Văn-  T.Bình AV-  N.Diễm Sinh- UTrang Lý- Nho
5 SH- K.Anh SH- Phương SH- Oanh SH- Hoàng SH-M.Trang SH- U.Trang SH- Diễm SH- P.Lan SH- Nho
                     
                HIỆU TRƯỞNG