Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 23 tháng 07 năm 2018

 » Thời khóa biểu » TKB Sáng

TKB Sáng

Cập nhật lúc : 05:20 06/09/2015  
TKB Học Kỳ I Năm học 2015 -2016
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU           BUỔI SÁNG  
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016
(Áp dụng từ ngày 24/8/2015 Lần Thứ 2 Tuần 2)
                     
THỨ TIẾT 6/1 6/2 6/3 6/4 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 AV- P.Lan C Dân- Oanh MT-Phương KTCN- Tư Lý- Nho AV-  N.Diễm Sinh- UTrang Hóa- M.Trang Toán- Hải
3 MT-Phương Văn- K.Nhung Toán- K.Anh AV- P.Lan Địa- Tịnh Toán- Hải Hóa- M.Trang Lý- Hoàng Sinh- UTrang
4 Lý- Hoàng KTCN- Tư Toán- K.Anh Văn- K.Nhung MT-Phương Toán- Hải AV-  N.Diễm Văn- Huệ Địa- Tịnh
5 Toán- K.Anh MT-Phương KTCN- Tư Văn- K.Nhung Toán- Hải Địa- Tịnh Lý- Hoàng AV- P.Lan Văn- Huệ
3 1 KTCN- Tư Sinh- Lợi Văn - Trang AV- P.Lan Địa- Tịnh Pháp- Lan Toán- Quyền C Dân- Nhung Văn- Huệ
2 Sinh- Lợi KTCN- Tư Văn - Trang Sử- Lương C Dân- Nhung Văn-  T.Bình Toán- Quyền Địa- Tịnh Văn- Huệ
3 AV- P.Lan AV- Trang Sử- Lương KTCN- Tư Pháp- Lan Văn-  T.Bình Văn- Huệ Lý- Hoàng C Dân- Nhung
4 Sử- Lương Pháp- Lan AV- Trang Lý- Hoàng Văn-  T.Bình Địa- Tịnh Văn- Huệ Toán- Quyền AV- P.Lan
5 Pháp- Lan Sử- Lương     AV- P.Lan Lý- Hoàng      
4 1 Văn-  T.Bình Sinh- Lợi Toán- K.Anh Toán- Huy Toán- Hải Pháp- Lan Địa- Tịnh Văn- Huệ Sử- Tuyến
2 Sinh- Lợi Toán- Huy Toán- K.Anh Văn- K.Nhung Pháp- Lan Văn-  T.Bình KTCN- Hội Văn- Huệ Địa- Tịnh
3 Toán- K.Anh Văn- K.Nhung Địa- Tịnh Sinh- Ninh Sử- Tuyến Hóa- M.Trang Văn- Huệ KTCN- Hội Toán- Hải
4 Toán- K.Anh Văn- K.Nhung Sinh- Ninh Địa- Tịnh Văn-  T.Bình C Dân- Nhung Hóa- M.Trang Sử- Tuyến Toán- Hải
5         Văn-  T.Bình Toán- Hải C Dân- Nhung Hóa- M.Trang KTCN- Hội
5 1 Văn-  T.Bình Nhạc- Hiếu KTCN- Tư Văn- K.Nhung Lý- Nho Sinh- UTrang Toán- Quyền AV- P.Lan Hóa- M.Trang
2 KTCN- Tư Văn- K.Nhung Nhạc- Hiếu AV- P.Lan Hóa- M.Trang Văn-  T.Bình Sinh- UTrang Toán- Quyền Lý- Nho
3 NGLL- K.Anh NGLL- Phương NGLL- Oanh NGLL- Hoàng NGLL-M.Trang NGLL- U.Trang NGLL- Diễm NGLL- P.Lan NGLL- Nho
4                  
6 1 Văn-  T.Bình Toán- Huy Tin- Bình Nhạc- Hiếu Toán- Hải MT-Phương Lý- Hoàng Địa- Tịnh Văn- Huệ
2 Văn-  T.Bình Tin- Bình Văn - Trang Toán- Huy Toán- Hải Lý- Hoàng MT-Phương Sinh- UTrang Văn- Huệ
3 Nhạc- Hiếu AV- Trang Văn - Trang Toán- Huy Sinh- UTrang Toán- Hải Địa- Tịnh Văn- Huệ AV- P.Lan
4 Địa- Tịnh Lý- Hoàng AV- Trang Tin- Bình AV- P.Lan KTCN- Hội Sử- Tuyến Văn- Huệ Toán- Hải
5 Tin- Bình Địa- Tịnh     KTCN- Hội Sử- Tuyến      
7 1 Pháp- Lan AV- Trang C Dân- Oanh Toán- Huy Văn-  T.Bình Sinh- UTrang Toán- Quyền MT-Phương Hóa- M.Trang
2 C Dân- Oanh Pháp- Lan AV- Trang Sinh- Ninh Văn-  T.Bình Hóa- M.Trang Văn- Huệ Toán- Quyền Sinh- UTrang
3 Toán- K.Anh Toán- Huy Sinh- Ninh C Dân- Oanh Sinh- UTrang AV-  N.Diễm Văn- Huệ Toán- Quyền MT-Phương
4 AV- P.Lan Toán- Huy Lý- Hoàng MT-Phương Hóa- M.Trang Văn-  T.Bình AV-  N.Diễm Sinh- UTrang Lý- Nho
5 SH- K.Anh SH- Phương SH- Oanh SH- Hoàng SH-M.Trang SH- U.Trang SH- Diễm SH- P.Lan SH- Nho
                     
                HIỆU TRƯỞNG