Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 14 tháng 10 năm 2019

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 14:10 08/05/2019  

Các biểu mẫu báo cáo thành tích

Các biểu mẫu báo cáo thành tích quý thầy cô tải file tại đây

 

 

PHÒNG GD-ĐT TP HUẾ                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    

                                            

                                                                        Huế, ngày…    .tháng….năm……

 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG …………..

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân đề nghị

công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở)

 
   

 

 

         

 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

 

          - Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): ………..

          - Sinh ngày, tháng, năm:         ………                           Giới tính: …….

          - Quê quán: ……………

          - Trú quán: ……………

          - Đơn vị công tác: …………….

          - Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): ……………..

          - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: …………….

          - Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: ……………

          II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

          1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: …………..

          2. Thành tích đạt được của cá nhân:

          - Tóm tắt thành tích của đơn vị (Nếu là cán bộ quản lý)………

          - Thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao: ……….

          - Các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý: ….

          - Những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học: ………

          - Việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn: ……

          - Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước: …………

          - Công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức: …………..

          - Chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên: ……………..

          - Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể: ………..

          - Công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện: (nêu rõ số tiền) ……….

          * Đánh giá xếp loại Đảng viên năm học 2018 -2019 (nếu là Đảng viên):

          * Đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức năm học 2018-2019: ….

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

          1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2017-2018

          2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

Thủ trưởng đơn vị                               Người báo cáo thành tích

 xác nhận, đề nghị                                     (Ký, ghi rõ họ tên)

              (Ký, đóng dấu)

 

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TP HUẾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND THÀNH PHỐ HUẾ

 

 

PHÒNG GD-ĐT TP HUẾ                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    

                                            

                                                                        Huế, ngày…    .tháng….năm……

 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG …………..

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân đề nghị

công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở)

 
   

 

 

         

 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

 

          - Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): ………..

          - Sinh ngày, tháng, năm:         ………                           Giới tính: …….

          - Quê quán: ……………

          - Trú quán: ……………

          - Đơn vị công tác: …………….

          - Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): ……………..

          - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: …………….

          - Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: ……………

          II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

          1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: …………..

          2. Thành tích đạt được của cá nhân:

          - Tóm tắt thành tích của đơn vị (Nếu là cán bộ quản lý)………

          - Thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao: ……….

          - Các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý: ….

          - Những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học: ………

          - Việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn: ……

          - Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước: …………

          - Công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức: …………..

          - Chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên: ……………..

          - Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể: ………..

          - Công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện: (nêu rõ số tiền) ……….

          * Đánh giá xếp loại Đảng viên năm học 2018 -2019 (nếu là Đảng viên):

          * Đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức năm học 2018-2019: ….

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

          1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2017-2018

          2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

Thủ trưởng đơn vị                               Người báo cáo thành tích

 xác nhận, đề nghị                                     (Ký, ghi rõ họ tên)

              (Ký, đóng dấu)

 

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TP HUẾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND THÀNH PHỐ HUẾ

 

 

PHÒNG GD-ĐT TP HUẾ                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    

                                            

                                                                        Huế, ngày…    .tháng….năm……

 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG …………..

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân đề nghị

công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở)

 
   

 

 

         

 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

 

          - Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): ………..

          - Sinh ngày, tháng, năm:         ………                           Giới tính: …….

          - Quê quán: ……………

          - Trú quán: ……………

          - Đơn vị công tác: …………….

          - Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): ……………..

          - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: …………….

          - Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: ……………

          II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

          1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: …………..

          2. Thành tích đạt được của cá nhân:

          - Tóm tắt thành tích của đơn vị (Nếu là cán bộ quản lý)………

          - Thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao: ……….

          - Các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý: ….

          - Những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học: ………

          - Việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn: ……

          - Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước: …………

          - Công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức: …………..

          - Chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên: ……………..

          - Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể: ………..

          - Công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện: (nêu rõ số tiền) ……….

          * Đánh giá xếp loại Đảng viên năm học 2018 -2019 (nếu là Đảng viên):

          * Đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức năm học 2018-2019: ….

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

          1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2017-2018

          2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

Thủ trưởng đơn vị                               Người báo cáo thành tích

 xác nhận, đề nghị                                     (Ký, ghi rõ họ tên)

              (Ký, đóng dấu)

 

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TP HUẾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND THÀNH PHỐ HUẾ

Tải file

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác