Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 23 tháng 09 năm 2018

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 10:39 13/08/2015  

Thông báo thời gian nhập học của học sinh trường THCS Nguyễn Du.

Thông báo nhập học

Ngày học chính thức của học kỳ I năm học 2015 -2016 bắt đầu từ ngày 17/8/2015.

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                                                 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 1583/QĐ-UBND

               Thừa Thiên Huế, ngày12 tháng8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016

của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

 
   

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

          Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          Căn cứ Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03  tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về  việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

          Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 áp dụng cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của tỉnh Thừa Thiên Huế cụ thể như sau:

1. Tựu trường vào ngày 15/8/2015  và khai giảng vào ngày 05/9/2015 (một số trường học ở vùng trũng, địa bàn khó khăn có thể tựu trường và khai giảng sớm hơn).

2.  Ngày bắt đầu học kỳ I - 17/8/2015 và kết thúc học kỳ I (hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập) muộn nhất vào ngày 29/12/2015. Kết thúc học kỳ II muộn nhất vào ngày 25/5/2016.

          3. Ngày kết thúc năm học muộn nhất vào ngày 31/5/2016. Riêng khối lớp 12 của cấp trung học phổ thông và hệ giáo dục thường xuyên hoàn thành chương trình giảng dạy năm học muộn nhất vào ngày 17/5/2016.

          4. Thi chọn học sinh giỏi quốc gia vào các ngày 6, 7 và 8/01/2016.

          5. Thi THPT Quốc gia năm 2016 (Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

          6. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở hoàn thành trước ngày 15/6/2016.

          7. Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2016-2017 hoàn thành  trước ngày 31/7/2016.

8. Thời gian thực học đối với các cấp học:

a) Đối với cấp mầm non, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ  I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần)

b) Đối với cấp tiểu học, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ  I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần)

c) Đối với cấp THCS và cấp THPT, có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ  I có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần).

d) Đối với giáo dục thường xuyên, có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

            9. Thời gian nghỉ tết Nguyên đán ít nhất là 07 ngày.

        10. Thời gian nghỉ hè đối với giáo viên: 02 tháng (bao gồm cả thời gian nghỉ được bố trí xen kẽ trong năm học theo đặc điểm cụ thể của từng ngành học)  

        11. Đối với cấp Tiểu học: Để đảm bảo thời gian thực học tối thiểu theo quy định của Bộ trong năm học là 35 tuần, trong đó học kỳ I là 18 tuần và học kỳ II là 17 tuần. Thời gian nghỉ giữa các kỳ:

- Nghỉ giữa học kỳ I: 01 tuần

- Nghỉ giữa năm học (cuối học kỳ I):  01 tuần

- Nghỉ giữa học kỳ II:  01 tuần

          Điều 2. Ủy quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ quy định tại Điều 1 của Quyết định này để quyết định:

          1. Thời điểm nghỉ giữa học kỳ đối với bậc tiểu học, quy định thống nhất chung toàn tỉnh.

2. Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm.

3. Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

4. Thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

5. Báo cáo UBND tỉnh quyết định kéo dài thời gian năm học trong những trường hợp đặc biệt.

6. Quy định thời điểm báo cáo tình hình chuẩn bị năm học và tổ chức khai giảng, báo cáo sơ kết học kỳ I, tổng kết năm học, kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua khen thưởng năm học.

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

           Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;                          

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;                  

- Thường vụ Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- VP: LĐ và CV: TH, KH;

- Lưu: VT, GD.

 

 

 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

              

               Nguyễn Dung

 

 

 

 

 

 

Tải file

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác